Vilkor hyresavtal

Avtalet avser uthyrning av Shoebooster® skoputsmaskin, valfri modell och färg.
Avtalet är utskrivet i 2 exemplar där varje part har var sitt.

Startdatum YYYY-MM-DD
(Det råder enighet om att den första månaden är gratis, och kunden är fri att säga upp avtalet utan kostnad inom YYYY-MM+1-DD)


1. I avtalet ingår:

 • Fri användning av hyresobjekt utefter bruksanvisning som medföljer leverans.
 • All support/service. Vid eventuella problem kommer ESFO AB antingen reparera maskinen på plats eller skicka en ny utan kostnad.
 • Leather Polish, Art. nr 91001 efter behov och utan kostnad. Levereras som utbytbara engångsförpackningar som Hyrestagaren själv byter. Beställs på polish@esfo.se. Begränsat till max 15 stk./år =2,25Liter
 • Fullvärdes försäkring av produkten under hela hyresperioden enligt pkt. 3. Inkluderar även transporten till och från hyrestagaren.

2. Bindingstid och uppsägning av kontrakt:

 • Avtalet medför ingen bindningstid.
 • Båda parter står fritt att när som helst säga upp förlängning av avtalet.
 • Hyrestagaren kan välja månadsvis, kvartalsvis eller årlig fakturering. Avtalet gäller det antal månader som är fakturerat.
 • Ingått avtal förlängs automatiskt om uppsägning inte skriftligen ägt rum.
 • Efter avtalet upphört skall Hyrestagaren packa produkten i originalemballage och färdigställa för sändning, kostnadsfritt för ESFO AB. Detta skall ske senast 3 dagar efter avtalet löpt ut.
 • Kostnader för returfrakt täcks av den part som sagt upp avtalet.

3. Ansvar, äganderätt och försäkring

 • De uthyrda produkterna ägs av ESFO AB. Hyrestagaren förvärvar ingen äganderätt till dem genom detta avtal.
 • Hyrestagaren ska vårda hyresobjektet väl.
 • Hyrestagaren får inte överlåta produkterna eller avtalet, vidareuthyra, förflytta till annan adress, eller på annat sätt förfoga över produkterna utan skriftligt samtycke från ESFO AB.
 • ESFO AB ansvarar för att produkterna i sig är försäkrade, utan extra kostnad för Hyrestagaren, under uthyrningsperioden antingen via försäkringssällskap eller via självförsäkring.
 • Hyrestagaren förbinder sig att betala en självrisk vid skada på SEK 2000,- och en självrisk vid förlust på SEK 4000,-
 • Hyrestagaren ansvarar ensam för skador som skoputsmaskinerna kan vålla på person eller egendom, även vad gäller tredje man, och skall hålla ESFO AB helt skadeslös med anledning av eventuella krav därvidlag. ESFO AB skall vidare inte i något fall vara ansvarig gentemot Hyrestagaren för några indirekta skador (följdskador).

4. Deposition, fakturering och återbetalning

 • Det är inte erlagt någon deposition.
 • Hyressumman faktureras förskottsvis. Betalningstid: Kredit 10 dagar.
 • Om Hyrestagaren önskar kan 12 mnd faktureras förskottsvis till priset av 11 mnd. (1 mnd gratis)
 • Vid fakturering månadsvis tillkommer 49 sek i fakturaavgift. (Vid 6 / 12 månaders fakturering tilkommer SEK 0)
 • Fakturerade belopp återbetalas inte även om avtalet avslutas.
 • Alla belopp är angivna exkl. moms.